Hiển thị # 
71 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ ba, 21 Tháng 3 2017 635
72 Chương trình Đào tạo Kiểm đinh chất lượng CTGT tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 577
73 Chương trình Đào tạo TNV ngắn hạn và Quản lý PTN tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 1622
74 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 443
75 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại T.P Đà Nẵng Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 296
76 Chương trình Đào tạo TNV ngắn hạn và Quản lý PTN tại TP Đà Nẵng Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 839
77 Chương trình Đào tạo Kiểm đinh chất lượng CTGT tổ chức tại Đà Nẵng Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 293
78 Chương trình Đào tạo TNV ngắn hạn K111 và Quản lý PTN K48 tổ chức tại Hà Nội Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 1313
79 Chương trình tập huấn An toàn lao động và Vệ sinh môi trường dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại Đà Nẵng Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 3082
80 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại T.P Đà Nẵng Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 1655

8 / 10.