Hiển thị # 
51 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 143
52 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ ba, 21 Tháng 3 2017 573
53 Chương trình Đào tạo Kiểm đinh chất lượng CTGT tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 513
54 Chương trình Đào tạo TNV ngắn hạn và Quản lý PTN tại TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 1561
55 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 386
56 Chương trình đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại T.P Đà Nẵng Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 235
57 Chương trình Đào tạo TNV ngắn hạn và Quản lý PTN tại TP Đà Nẵng Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 777
58 Chương trình Đào tạo Kiểm đinh chất lượng CTGT tổ chức tại Đà Nẵng Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 223
59 Chương trình Đào tạo TNV ngắn hạn K111 và Quản lý PTN K48 tổ chức tại Hà Nội Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 1251
60 Chương trình tập huấn An toàn lao động và Vệ sinh môi trường dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại Đà Nẵng Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 3025

6 / 8.