Hiển thị # 
31 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 237
32 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 232
33 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 176
34 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 281
35 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 260
36 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 244
37 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 285
38 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 254
39 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/2/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 203
40 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 95

4 / 14.