Giới thiệu

PDF.InEmail

Lịch sử phát triển

 

I. Các Trung tâm tiền thân

1.1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng KTNV GTVT

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng KTNV GTVT là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Quyết định số: 3040/QĐ-TCCB, ngày 14/11/1996 của Bộ trư­ởng Bộ GTVT và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-188, ngày 22/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Thời kỳ 1996 - 1998

Giám đốc: GS. TS. Nguyễn Xuân Đào

Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Kiêm nhiệm

 

Thời kỳ 1998 - 2000

Giám đốc: KS. Nguyễn Hữu Bảo

Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Kiêm nhiệm

 

 

Thời kỳ 2000 - 2008

Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm:

KS. Phan Mạnh Tiến

 

 

Thời kỳ 2008 - 2009

Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm:

TS. Đào Huy Hoàng

 

 

1.2. Trung tâm Thông tin KHKT GTVT

Trung tâm Thông tin KHKT GTVT là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Quyết định Số: 333/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-189, ngày 22/12/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

Tiền thân Trung tâm Thông tin KHKT GTVT là Tiểu ban Thông tin KHKT nằm trong Hội động KHKT GTVT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Trân ký quyết định năm 1959.

Thời kỳ 1975 – 1985:

Giám đốc: Lê Sĩ Liêm

Vụ trưởng Vụ KHCN Bộ GTVT kiêm nhiệm

 

 

Thời kỳ 1985 - 1986

Giám đốc: Nguyễn Đức Ân

Phó Vụ trưởng Vụ KHCN Bộ GTVT kiêm nhiệm

 

 

Thời kỳ 1986 - 1995

Giám đốc: GS. TS. Nguyễn Xuân Đào

 

 

 

Thời kỳ 1995 - 2003

Giám đốc: TS. Bùi Nguyên Nhạc

 

 

 

Thời kỳ 2003 - 2009

Giám đốc: KS. Vũ Đăng Điệt

 

 

II. Trung tâm Đào tạo và Thông tin hiện nay

Trung tâm Đào tạo và Thông tin là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Quyết định số: 1188/QĐ-VKHCN của Viện trư­ởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT  trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng KTNV GTVT và Trung tâm Thông tin KHKT GTVT.

 

Thời kỳ 16/10/2009 – 01/4/2010

Giám đốc: KS. Vũ Đăng Điệt

 

Thời kỳ  01/4/2010 - Nay

Giám đốc :

TS. Đào Huy Hoàng