Đơn vị trực thuộc

PDF.InEmail

1. Tổng hợp:

- Tài chính kế toán.

- Kế hoạch.

- Marking.

- Nhân sự.

- Văn phòng.

- Thiết bị.

- Kiểm soát CL( ISO).

2. Đào tạo:

- Nghiên cứu và phát triển Đào tạo.

- Tuyển sinh.

- Tổ chức Đào tạo.

3. Thông tin thư viện KHKT GTVT:

- Nghiên cứu và phát triển thông tin- Thư viện ngành GTVT.

- Xuất bản ấn phẩm.

- Quản trị thư viện KHKT.

- Xây dựng thư viện điện tử.

- Triển lãm.

- Tổ chức sự kiện.

- Thiết kế và quản trị website.

4. Nghiên cứu khoa học:

- An toàn giao thông.

- Tổ chức giao thông.

- Dòng giao thông trong thiết kế và khai thác đường ôtô.

- Các lĩnh vực khác.

5. Dịch vụ KHCN:

- Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.

- Tư vấn thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

- Thiết kế xử lý điểm đen, điểm nguy hiểm.

- Thiết kế phương án đảm bảo giao thông và ATGT.

- Thiết kế công trình đản bảo ATGT.

- Thiết kế tổ chức giao thông.