Định hướng phát triển

PDF.InEmail

Với nhu cầu cấp thiết của ngành và đất nước, Trung tâm Đào tạo và Thông tin không ngừng đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng, loại hình, phạm vi hoạt động theo đúng định hướng phát triển của viện, ngành Giao thông Vận tải. Cụ thể định hướng phát triển của Trung tâm:

Về quy mô sẽ hướng tới phát triển Trung tâm thành Trường trực thuộc Viện hoặc Viện trực thuộc Viện

Về hoạt động đào tạo:

-   Triển khai trọng tâm Đào tạo Thẩm tra viên ATGT ĐB, Quản lý ATGT…

-    Tiếp cận và triển khai tập huấn, bồi dưỡng về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ mới trong thi công xây dựng, khai thác bảo trì công trình giao thông

-   Đào tạo về môi trường GTVT

-   Đào tạo sau đại học, liên thông, tại chức

-   Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án đặc biệt

-   Đào tạo tin học và ngoại ngữ ngành GTVT

-   Đào tạo theo nhu cầu xã hỗi theo chức năng nhiệm vụ được giao

 

Về hoạt động Thông tin – Thư viện:

-   Nâng cấp chất lượng bản tin Khoa học Công nghệ GTVT, nâng cấp bản tin thành Tạp chí

-    Xuất bản các ấn phẩm đặc biệt theo nhiệm vụ và theo yêu cầu

-   Nâng cấp thư viện theo đúng quy mô thư viện ngành GTVT

-   Dịch vụ cung cấp thông tin KHKT ngành GTVT cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành

-   Tổ chức các hội nghị, hội thảo, báo cáo khoa học, tuyên truyền về kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới.

-   Hợp tác dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu khoa học của các tổ chức trong nước và thế giới.

-    Triển lãm khoa học và công nghệ theo nhiệm vụ và yêu cầu của các tổ chức và cá nhân.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học

-    An toàn giao thông

-    Tổ chức giao thông

-    Dòng giao thông trong thiết kế và khai thác đường ô tô.

-    Các lĩnh vực khác

Về Dịch vụ khoa học công nghệ

-    Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

-    Tư vấn thẩm định an toàn giao thông đường bộ

-    Thiết kế xử lý điểm đen, điểm nguy hiểm

-    Thiết kế phương án đảm bảo giao thông và ATGT

-    Thiết kế công trình đảm bảo an toàn giao thông

-    Thiết kế tổ chức giao thông