Cơ cấu tổ chức

PDF.InEmail

Sơ đồ tổ chức:

Sơ đồ tổ chức Trung Tâm Đào tạo và Thông tin

 

Ảnh cán bộ, nhân viên Trung tâm Đào tạo & Thông tin

 

 

 

 

Cộng tác viên: Hiện nay Trung tâm có 97 cộng tác viên là Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, CVCC, CVC đang làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các trường Đại học, Cao đẳng, các doanh nghiệp Trung ương và địa phương trên phạm vi cả nước.

Các đối tác liên kết đào tạo và cung cấp giảng viên, nhân lực trong hoạt động đào tạo: 20 Trường và Doanh nghiệp trên cả nước.