tin moi

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 67
2 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 36
3 Chương trình đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 28
4 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 29
5 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 21
6 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 27/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội 32
7 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 17
8 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 18
9 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/2/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 2/3/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 17
10 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/2/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 19
11 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/2/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 23
12 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 25/2/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 19
13 Chương trình đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (ngày 14/1/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 17/1/2019) dành cho các tỉnh Miền trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 444
14 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 18/1/2019) dành cho các tỉnh Miền trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 314
15 Chương trình Đào tạo ATLĐ & VSMT (ngày 18/1/2019) dành cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 259
16 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (14/1/2019) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 17/1/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 330
17 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 18/1/2019) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 332
18 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 18/1/2019) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 335
19 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 18/1/2019) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 227
20 Chương trình Tập huấn ATLĐ & VSMT (ngày 18/1/2019) dành cho các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội 237

1 / 11.