tin moi

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 8/12/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 203
2 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 167
3 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 160
4 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 8/12/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ CHí Minh 137
5 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 144
6 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (3/12/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 7/12/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 105
7 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (22/11/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 24/11/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 279
8 Chương trình Đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 15/11/2018) dành cho các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 335
9 Chương trình Đào tạo Kiểm định CLCTGT (ngày 15/11/2018) dành cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 303
10 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 19/11/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 250
11 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (15/11/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 19/11/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 302
12 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (15/11/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 19/11/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 315
13 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 19/11/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 176
14 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (25/10/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 27/10/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 270
15 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 22/10/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 329
16 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (22/10/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 27/10/2018) dành các tỉnh Phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 365
17 Chương trình Đào tạo Thẩm tra viên ATGT đường bộ (ngày 17/9/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 460
18 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (17/9/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 19/9/2018) dành các tỉnh Phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 416
19 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (24/9/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 29/9/2018) dành các tỉnh Miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng 437
20 Chương trình Đào tạo Thí nghiệm viên ngắn hạn (24/9/2018) và Quản lý phòng thí nghiệm (ngày 29/9/2018) dành các tỉnh phía Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội 377

1 / 10.