THÔNG BÁO Điểm tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ GTVT năm 2019

PDF.InEmail

 

THÔNG BÁO

Điểm tuyển dụng viên chức làm việc tại

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT năm 2019


Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-VKHCN ngày 21/02/2019 của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển viên chức năm 2019;

Căn cứ thông báo 2066/TB-VKHCN ngày 21/10/2019 của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT năm 2019

Căn cứ Biên bản cuộc học số 07/VKHCN-HĐTD ngày 11/12/2019 của Hội đồng tuyển dụng Viện về việc thông qua điểm phỏng vấn của các thí sinh tham gia tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ GTVT năm 2019;

Hội đồng tuyển dụng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT thông báo điểm phỏng vấn của thí sinh tham gia tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (Có danh sách đính kèm)

Download danh sách Tại đây