Đảng ủy Viện KH&CN GTVT học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PDF.InEmail

Ảnh 1

Đồng chí Vũ Đức Nam truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 

Chiều 20/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII của Đảng); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KH&CN GTVT lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đến dự và truyền đạt các nội dung Nghị quyết.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Khang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KH&CN GTVT; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Viện, Lãnh đạo Viện; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện; Chi ủy, Bí thư các Chi bộ; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận; toàn thể đảng viên thuộc các Chi bộ trong Đảng bộ và toàn thể CBCNVC trong Viện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KH&CN GTVT cho biết, thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 02-KH/ĐU, ngày 29/02/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khang khẳng định Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong ngành GTVT.


Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đó, Đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Vũ Đức Nam cho biết, Đại hội XII của Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, chú trọng CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước...

Ảnh 2

Đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị toàn thể đảng viên tham gia học tập,
quán triệt Nghị quyết Đại hội viết bài thu hoạch cá nhân; đồng thời đề nghị
các chi bộ thuộc Viện tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tại đơn vị mình

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện đề nghị toàn thể đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch cá nhân phải thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng  (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn cũng đề nghị các chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc Viện tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại đơn vị mình tới toàn thể đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên nghe giới thiệu về những nội dung cơ bản và mới của Văn kiện Đại hội và Chương trình hành động của Đảng bộ Viện, Chi bộ.

Nguồn: mt.gov.vn