Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ GTVT thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13

PDF.InEmail

Chiều 7/1, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đến các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).

Theo đó, từ ngày 14 đến ngày 21/12/2015, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 13 để bàn về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ảnh 1

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh
thông báo các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 13 tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; bàn về dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ XII của Đảng, dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Hội nghị Trung ương lần thứ 13 còn cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ đại hội XI; báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; báo cáo công tác tài chính, ngân sách đảng nhiệm kỳ 2011- 2015; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 12 đến Hội nghị Trung ương 13.

Ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc Bộ
tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị lần thứ XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Thay mặt Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc Bộ tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, các đảng bộ trực thuộc tích cực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ  XII của Đảng.

Nguồn: mt.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: