Chặng đường đổi mới mô hình quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Hà Nội

 

 

Số Bản tin:Số 1 & 2 năm 2014

Tác giả:TS. KTS. Đào Ngọc Nghiêm

Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội

 

 

Đô thị Việt Nam hình thành rất sớm, mô hình quản lý về Quy hoạch - Kiến trúc cũng có nhiều đặc thù. Mỗi thời kỳ đều để lại dấu ấn trên diện mạo đô thị Hà Nội.

Thời kỳ phong kiến, kinh tế nông nghiệp tự cung, tự cấp gắn với văn hóa làng xóm đã tạo nên các đô thị hòa đồng với nông thôn. Sự bùng nổ của cách mạng kỹ thuật, công nghiệp thành cao trào về đô thị hóa ở châu Âu, châu Mỹ, trong khi đó, ở Việt Nam đô thị vẫn phát triển chậm chạp, cho đến thế kỷ XIX, mô hình quản lý Quy hoạch - Kiến trúc không có đột biến.

Giai đoạn thuộc địa, đô thị phát triển hơn nhưng còn mang nặng tính hành chính, tiêu dùng. Nhiều đô thị được xây dựng với mô hình mới hơn. Cơ quan quản lý Quy hoạch - Kiến trúc đã tiếp cận với mô hình của các nước phát triển, ví dụ: Từ năm 1888 Hà Nội có Hội đồng Thị chính, tiếp sau đó tách riêng các ngành để quản lý có Sở Giao thông, Sở Địa chính, Sở Kiến trúc và Đô thị.

Sau cách mạng Tháng 8, đô thị đã có những cơ hội mới. Nhưng thuận lợi chưa được phát huy thì lại đương đầu với sức cản của chiến tranh, khó khăn về vốn đầu tư.

Hòa bình lập lại, đất nước thống nhất đã tạo cơ hội mới cho phát triển đô thị. Tuy nhiên, cơ chế bao cấp, nền “kinh tế đóng” vẫn chưa tạo được bước đột phá cả về lượng và chất cho đô thị Việt Nam. 

Phải sau thời kỳ “đổi mới”, nhất là từ sau năm 1990 mới có bước chuyển mạnh về công tác quy hoạch kiến trúc, quản lý đô thị, đặc biệt là trước yêu cầu cấp bách về nhận thức, xóa bỏ bao cấp và kiện toàn, đổi mới lực lượng quản lý xây dựng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp quy trong đó có chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh công tác quản lý đô thị (1991), Nghị định về Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị (1994), Quy định về lập đồ án Quy hoạch Xây dựng (1993), Quy chế hành nghề KTS, hành nghề khảo sát xây dựng, thiết kế Quy hoạch Xây dựng, thiết kế công trình xây dựng (1993)… Bối cảnh như vậy đã tạo cơ sở cho việc đổi mới phát triển đô thị nói chung và Hà Nội nói riêng, đáng

Read more here

____________________________________________________________________________________________

Bình luận(0):

____________________________________________________________________________________________

Gửi bình luận:

Họ và tên.

Email.

Nội dung.


các tin liên quan:


Chặng đường đổi mới mô hình quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Hà Nội

Quy hoạch và quản lý phát triển không gian ngầm đô thị theo định hướng phỏng sinh học

Không gian ngầm đô thị cần sớm có biện pháp quy hoạch và quản lý phát triển

Quy hoạch đô thị