CHỊU TRÁNH NHIÊM XUẤT BẢN

 

TS. Đào Huy Hoàng

Tel: 04. 37664764

Email: cti.itst@gmail.com

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

TS. Đào Huy Hoàng (Chủ tịch);

KS. Trần Mạnh Khải (P. Chủ tịch);

TS. Lê Mạnh Hân (P. Chủ tịch);

KS. Hoàng Tam Hùng;

CN. Nguyễn Thị Thu Trang;

CN. Vũ Phương Anh.

 

TÒA SOẠN

 

Tầng 3 - Nhà B

1252 Đường Láng- Đống Đa- Hà Nội

Tel: 04. 37664765 - Fax: 4. 37665571

Email: cti.thongtin@gmail.com

Website: http://www.cti.gov.vn

 

TÀI KHOẢN

 

002.1.00.079373.1

Ngân hàng Vietcombank

Chi nhánh Thành Công

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN

 

Số 27-GP - XBBT Ngày 03/05/2012

ISSN 1859-0071

Nơi in: Công Ty CPSXTM Ngọc Châu