bạn đang xem bài viết của chuyên mục Quy Hoạch Đô Thị


Chặng đường đổi mới mô hình quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Hà Nội

Đô thị Việt Nam hình thành rất sớm, mô hình quản lý về Quy hoạch - Kiến trúc cũng có nhiều đặc thù. Mỗi thời kỳ đều để lại dấu ấn trên diện mạo đô thị Hà Nội [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quy hoạch và quản lý phát triển không gian ngầm đô thị theo định hướng phỏng sinh học

Để đô thị phát triển bền vững; Chúng ta, trước nhất là các nhà quản lý xã hội, phải sớm xác định rõ quy hoạch và quản lý [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không gian ngầm đô thị cần sớm có biện pháp quy hoạch và quản lý phát triển

Theo các quy định hiện hành (Nghị định 39/2010/NĐ-CP), một số khái niện cơ bản về không gian ngầm đô thị như sau [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quy hoạch đô thị

ong lĩnh vực quy hoạch đô thị, có hai vấn đề cần được đặt ra một cách khẩn trương, và cần có những giải đáp cụ thể, đó là [...] đọc tiếp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------